Zasady mediacji

Dobrowolność – udział w mediacji ma charakter dobrowolny i każdy z jej uczestników może z niej w dowolnym momencie zrezygnować. To uczestnicy w głównej mierze decydują o przebiegu spotkania, o tym, czy potrzebne będą kolejne i o zawartym porozumieniu. Może się zdarzyć, że nie uda się dojść do satysfakcjonujacej wszystkich ugody i to również nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. 

Bezstronność – zadaniem mediatorów jest dbałość o równe traktowanie uczestników mediacji, np. zapewnienie podobnego czasu na wypowiedzi czy spotkania indywidualne. Mediatora i uczestnika mediacji nie powinny łączyć relacje osobiste lub zawodowe, a jeśli tak się zdarzy, należy o tym fakcie poinformować pozostałe osoby. Każdy z uczestników może w dowolnym momencie poprosić o zmianę mediatora, jeśli ma obawy dotyczące jego bezstronności. 

Neutralność – mediatorzy są neutralni wobec przedmiotu sporu i nie mają własnych  interesów w konkretnym jego rozstrzygnięciu. Nie proponują własnych rozwiązań, a wszystkie decyzje, łącznie z podpisaniem ugody, pozostawiają uczestnikom mediacji  

Poufność – wszyscy uczestnicy mediacji mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które pojawiają się w rozmowach. Oznacza to też, że  informacje te nie będą mogły zostac wykorzystane w sądzie przy ewentualnym procesie. Protokół z mediacji nie zawiera opisu przebiegu prowadzonych rozmów, a jedynie ich wynik. 

W Ośrodku Mediacji Społecznych przyjęliśmy Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich opracowany przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.